پارک ها

1-خاکریزی با خاک زراعی
2-تسطیح مقدماتی و رگلاژخاک
3-واکاری و ترمیم چمن کاری
4-هرس
5-شخم برگردان
6-ایجاد آبنم
7-ایجادگل فصلی
8-دفع علف های هرز
9-کاشت پرچین
10-نگهداری چمن
11- آبیاری تحت فشار
12-بازیافت زباله
13-جمع آوری مکانیزه پسماند

 

فضای سبز