1396/10/12
219 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

لیست قرار دادهای منعقد شده گلینه فجر سپاهان

لیست کل قراردادهای منعقد شده شرکت مهندسی گلینه فجر سپاهان (سهامی خاص )

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/10/11
199 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه اندیمشک

قرارداد اندیمشک عبارت است ازخاکبرداری فضای سبز وکاشت نهال در سطح شهر اندیمشک که شامل خاکبرداری و خاکریزی و تسطیح بستر جهت کاشت ،حفر گل و کاشت درخت و درختچه و گل فصل و ایجاد تشتک می باشد .

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/10/11
306 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

قرارداد هرس و جوان سازی پرچین ها -کندو کوب -خاکبرداری -خاکریزی و کاشت گل

قرارداد فوق الذکر مربوط به شهرداری منطقه 6 اصفهان میباشد که عملیات اجرائی آن شامل هرس و جوان سازی پرچین ها ،کندو کوب ،خاکبرداری ،خاکریزی ،کاشت باغچه های گل ،چمن زنی و ساماندهی مهمانسرای استانداری بوده است .

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/10/11
311 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

قرارداد ایجاد و اصلاح تشتک درختان

قرارداد فوق الذکر مربوط به شهرداری منطقه 6 اصفهان می باشد کد عملیات اجرائی آن شامل خاکبرداری ،خاکریزی و ایجاد و اصلاح تشتک درختان محدوده ی مشخص شده می باشد .

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/10/11
183 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

قرارداد تعویض خاک و کاشت فضای سبز در رفیوژها و پارک و فضای سبز کشوری و روح الامین

قرارداد فوق الذکر مربوط به شهرداری منطقه 6 اصفهان می باشد که عملیات اجرائی آن شامل:تعویض خاک - کاشت درخت و درختچه -هرس پیرو کانتر ها -خاکبرداری و خاکریزی می باشد .

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/10/11
187 بار مشاهده
1 مخالف
0 موافق

قرارداد اجرای باغ سنگی -سنگ چینی -تسطیح شن رنگی وشستشو

قرارداد فوق الذکر مربوط به شهرداری شهرستان تیران و کرون می باشد که عملیات اجرائی ان شامل جانمائی وزیر سازی -تهیه و حمل و اجرای سنگ-جانمائی و تسطیح زیر سازی محل شن ریزی -تسطیح و اجرای شن رنگی -آب دهی و نظافت و شستشوی طرح

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/10/11
159 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

قرارداد توسعه فضای سبز پارک مشتاق

قرارداد فوق الذکر مربوط به شهرداری منطقه 4 اصفهان می باشد که عملیات اجرائی آن شامل توسعه فضای سبز پارک مشتاق دوم پشت تپه اشرف بر اساس طرح پیشنهادی می باشد.

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/08/21
188 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه شهید کشوری

در این پروژه هرس فرم درختان موجود در عرصه کوی امام،شریعتی ،اتوبان شهید کشوری و نگهداری فضای سبز انجام شده است

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/08/21
175 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه آب و فاضلاب شاهین شهر

این پروژه کلیه عملیات زراعی برای حفظ و نگهداری چمن کاری های واقع در محوطه و محدوده موضوع قراراداد فضای سبز عرصه پیمان به نحوی که همواره از شادابی ، کیفیت و نظافت مطلوب برخوردار باشد را در برمیگیرد.

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/08/16
188 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه خرمشهر

قرارداد خرمشهر عبارت است از احداث فضای سبز بوستان های خرمشهر فاز 2 منطقه آزاد که در محدوده ی شهر خرمشهر ..........

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/08/08
177 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه دانشگاه صنعتی

قرارداد دانشگاه صنعتی اصفهان عبارت است از انجام حجم خدمات نگهداری فضای سبز دانشگاه صنعتی اصفهان طبق مفاد قرارداد که .......

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/04/27
269 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه پارک مشتاق

قرارداد مشتاق عبارت است از مدیریت ،حفظ وحراست و نگهداری و حفاظت از عرصه ،اعیان ریا،سطوح سخت ،مستحدثات، محدوده ی پیمان و ......

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1394/03/31
202 بار مشاهده

حفظ و نگهداری فضای سبز شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به منظور زیبایی و سلامت چمن، چمن زنی به میزان رشد آن پذیرفت

ادامه مطلبمطالب مرتبط
اخبار, گلینه فجر سپاهان، مجری فضای سبز، تامین نیروی خدمات شهری
1396/10/12
219 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

لیست قرار دادهای منعقد شده گلینه فجر سپاهان

لیست کل قراردادهای منعقد شده شرکت مهندسی گلینه فجر سپاهان (سهامی خاص )

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/10/11
199 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه اندیمشک

قرارداد اندیمشک عبارت است ازخاکبرداری فضای سبز وکاشت نهال در سطح شهر اندیمشک که شامل خاکبرداری و خاکریزی و تسطیح بستر جهت کاشت ،حفر گل و کاشت درخت و درختچه و گل فصل و ایجاد تشتک می باشد .

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/10/11
306 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

قرارداد هرس و جوان سازی پرچین ها -کندو کوب -خاکبرداری -خاکریزی و کاشت گل

قرارداد فوق الذکر مربوط به شهرداری منطقه 6 اصفهان میباشد که عملیات اجرائی آن شامل هرس و جوان سازی پرچین ها ،کندو کوب ،خاکبرداری ،خاکریزی ،کاشت باغچه های گل ،چمن زنی و ساماندهی مهمانسرای استانداری بوده است .

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/10/11
311 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

قرارداد ایجاد و اصلاح تشتک درختان

قرارداد فوق الذکر مربوط به شهرداری منطقه 6 اصفهان می باشد کد عملیات اجرائی آن شامل خاکبرداری ،خاکریزی و ایجاد و اصلاح تشتک درختان محدوده ی مشخص شده می باشد .

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/10/11
183 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

قرارداد تعویض خاک و کاشت فضای سبز در رفیوژها و پارک و فضای سبز کشوری و روح الامین

قرارداد فوق الذکر مربوط به شهرداری منطقه 6 اصفهان می باشد که عملیات اجرائی آن شامل:تعویض خاک - کاشت درخت و درختچه -هرس پیرو کانتر ها -خاکبرداری و خاکریزی می باشد .

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/10/11
187 بار مشاهده
1 مخالف
0 موافق

قرارداد اجرای باغ سنگی -سنگ چینی -تسطیح شن رنگی وشستشو

قرارداد فوق الذکر مربوط به شهرداری شهرستان تیران و کرون می باشد که عملیات اجرائی ان شامل جانمائی وزیر سازی -تهیه و حمل و اجرای سنگ-جانمائی و تسطیح زیر سازی محل شن ریزی -تسطیح و اجرای شن رنگی -آب دهی و نظافت و شستشوی طرح

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/10/11
159 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

قرارداد توسعه فضای سبز پارک مشتاق

قرارداد فوق الذکر مربوط به شهرداری منطقه 4 اصفهان می باشد که عملیات اجرائی آن شامل توسعه فضای سبز پارک مشتاق دوم پشت تپه اشرف بر اساس طرح پیشنهادی می باشد.

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/08/21
188 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه شهید کشوری

در این پروژه هرس فرم درختان موجود در عرصه کوی امام،شریعتی ،اتوبان شهید کشوری و نگهداری فضای سبز انجام شده است

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/08/21
175 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه آب و فاضلاب شاهین شهر

این پروژه کلیه عملیات زراعی برای حفظ و نگهداری چمن کاری های واقع در محوطه و محدوده موضوع قراراداد فضای سبز عرصه پیمان به نحوی که همواره از شادابی ، کیفیت و نظافت مطلوب برخوردار باشد را در برمیگیرد.

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/08/16
188 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه خرمشهر

قرارداد خرمشهر عبارت است از احداث فضای سبز بوستان های خرمشهر فاز 2 منطقه آزاد که در محدوده ی شهر خرمشهر ..........

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/08/08
177 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه دانشگاه صنعتی

قرارداد دانشگاه صنعتی اصفهان عبارت است از انجام حجم خدمات نگهداری فضای سبز دانشگاه صنعتی اصفهان طبق مفاد قرارداد که .......

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/04/27
269 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه پارک مشتاق

قرارداد مشتاق عبارت است از مدیریت ،حفظ وحراست و نگهداری و حفاظت از عرصه ،اعیان ریا،سطوح سخت ،مستحدثات، محدوده ی پیمان و ......

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1394/03/31
202 بار مشاهده

حفظ و نگهداری فضای سبز شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به منظور زیبایی و سلامت چمن، چمن زنی به میزان رشد آن پذیرفت

ادامه مطلبمطالب مرتبط