1398/11/15
92 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه بلوک ملت و سعدی

قرارداد ایثارگران عبارت است از مدیریت، حفظ ، حراست و نگهداری و حفاظت از عرصه، اعیان ، سطوح سخت ، مستحدثات ، محدوده ی پیمان و .........

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1398/11/15
64 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه جنوب شهر شاهین شهر

نگهداری ناحیه جنوب فضای سبز سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری شاهین شهر

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1397/10/12
140 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه خدمات نظافت، رفت و روب و حمل زباله شهری سطح شهر خورزوق

نظافت و رفت و روب خیابان ها، میادین، معابر، پیاده روها، باغچه های کنار پیاده رو، کوچه ها رفیوژ ها و جمع آوری ضایعات و نخاله های غیر ساختمانی آن و....

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1397/07/25
144 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز شهر خورزوق

عبارت است از مدیریت، حفظ و نگهداری (آبیاری، هرس، کوددهی، سم پاشی) حراصت و حفاظت از عرصه و اعیان محدوده کل فضای سبز شهر خورزوق

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/08/08
226 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه پارک ایثارگران

قرارداد ایثارگران عبارت است از مدیریت، حفظ ، حراست و نگهداری و حفاظت از عرصه، اعیان ، سطوح سخت ، مستحدثات ، محدوده ی پیمان و .........

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/08/08
222 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه تیران

پروژه تیران (فضای سبز ) عبارت است از مدیریت ، حفظ ، نگهداری ،حراست و حفظ از عرصه و اعیان محدوده کلی فضای سبز شهر تیران طبق مفاد قرارداد که ....

ادامه مطلبمطالب مرتبط
اخبار, گلینه فجر سپاهان، مجری فضای سبز، تامین نیروی خدمات شهری
1398/11/15
92 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه بلوک ملت و سعدی

قرارداد ایثارگران عبارت است از مدیریت، حفظ ، حراست و نگهداری و حفاظت از عرصه، اعیان ، سطوح سخت ، مستحدثات ، محدوده ی پیمان و .........

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1398/11/15
64 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه جنوب شهر شاهین شهر

نگهداری ناحیه جنوب فضای سبز سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری شاهین شهر

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1397/10/12
140 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه خدمات نظافت، رفت و روب و حمل زباله شهری سطح شهر خورزوق

نظافت و رفت و روب خیابان ها، میادین، معابر، پیاده روها، باغچه های کنار پیاده رو، کوچه ها رفیوژ ها و جمع آوری ضایعات و نخاله های غیر ساختمانی آن و....

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1397/07/25
144 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز شهر خورزوق

عبارت است از مدیریت، حفظ و نگهداری (آبیاری، هرس، کوددهی، سم پاشی) حراصت و حفاظت از عرصه و اعیان محدوده کل فضای سبز شهر خورزوق

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/08/08
226 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه پارک ایثارگران

قرارداد ایثارگران عبارت است از مدیریت، حفظ ، حراست و نگهداری و حفاظت از عرصه، اعیان ، سطوح سخت ، مستحدثات ، محدوده ی پیمان و .........

ادامه مطلبمطالب مرتبط
1396/08/08
222 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه تیران

پروژه تیران (فضای سبز ) عبارت است از مدیریت ، حفظ ، نگهداری ،حراست و حفظ از عرصه و اعیان محدوده کلی فضای سبز شهر تیران طبق مفاد قرارداد که ....

ادامه مطلبمطالب مرتبط