پروژه های شرکت

 

سایر پروژه ها

 
فضای سبز
اتوبان کشوری

عبارت است از مدیریت ،حفظ ،نگهداری ، حراست و حفظ از عرصه و اعیان م

 
فضای سبز
فضای سبز

عباری است از انجام حجم خدمات نکهداری فضای سبز