1397/10/12
124 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه خدمات نظافت، رفت و روب و حمل زباله شهری سطح شهر خورزوق

نظافت و رفت و روب خیابان ها، میادین، معابر، پیاده روها، باغچه های کنار پیاده رو، کوچه ها رفیوژ ها و جمع آوری ضایعات و نخاله های غیر ساختمانی آن و....
مطالب مرتبط