1398/11/15
51 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه بلوک ملت و سعدی

قرارداد ایثارگران عبارت است از مدیریت، حفظ ، حراست و نگهداری و حفاظت از عرصه، اعیان ، سطوح سخت ، مستحدثات ، محدوده ی پیمان و .........
مطالب مرتبط