1396/04/27
252 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه پارک مشتاق

قرارداد مشتاق عبارت است از مدیریت ،حفظ وحراست و نگهداری و حفاظت از عرصه ،اعیان ریا،سطوح سخت ،مستحدثات، محدوده ی پیمان و ......
مطالب مرتبط