1396/08/08
159 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه دانشگاه صنعتی

قرارداد دانشگاه صنعتی اصفهان عبارت است از انجام حجم خدمات نگهداری فضای سبز دانشگاه صنعتی اصفهان طبق مفاد قرارداد که .......
مطالب مرتبط