1396/08/08
180 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه تیران

پروژه تیران (فضای سبز ) عبارت است از مدیریت ، حفظ ، نگهداری ،حراست و حفظ از عرصه و اعیان محدوده کلی فضای سبز شهر تیران طبق مفاد قرارداد که ....
مطالب مرتبط