1396/08/21
145 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه آب و فاضلاب شاهین شهر

این پروژه کلیه عملیات زراعی برای حفظ و نگهداری چمن کاری های واقع در محوطه و محدوده موضوع قراراداد فضای سبز عرصه پیمان به نحوی که همواره از شادابی ، کیفیت و نظافت مطلوب برخوردار باشد را در برمیگیرد.
مطالب مرتبط