1396/10/11
272 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

قرارداد هرس و جوان سازی پرچین ها -کندو کوب -خاکبرداری -خاکریزی و کاشت گل

قرارداد فوق الذکر مربوط به شهرداری منطقه 6 اصفهان میباشد که عملیات اجرائی آن شامل هرس و جوان سازی پرچین ها ،کندو کوب ،خاکبرداری ،خاکریزی ،کاشت باغچه های گل ،چمن زنی و ساماندهی مهمانسرای استانداری بوده است .
مطالب مرتبط