1396/10/11
278 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

قرارداد ایجاد و اصلاح تشتک درختان

قرارداد فوق الذکر مربوط به شهرداری منطقه 6 اصفهان می باشد کد عملیات اجرائی آن شامل خاکبرداری ،خاکریزی و ایجاد و اصلاح تشتک درختان محدوده ی مشخص شده می باشد .
مطالب مرتبط