1396/10/11
156 بار مشاهده
1 مخالف
0 موافق

قرارداد اجرای باغ سنگی -سنگ چینی -تسطیح شن رنگی وشستشو

قرارداد فوق الذکر مربوط به شهرداری شهرستان تیران و کرون می باشد که عملیات اجرائی ان شامل جانمائی وزیر سازی -تهیه و حمل و اجرای سنگ-جانمائی و تسطیح زیر سازی محل شن ریزی -تسطیح و اجرای شن رنگی -آب دهی و نظافت و شستشوی طرح
مطالب مرتبط