1397/07/25
130 بار مشاهده
0 مخالف
0 موافق

پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز شهر خورزوق

عبارت است از مدیریت، حفظ و نگهداری (آبیاری، هرس، کوددهی، سم پاشی) حراصت و حفاظت از عرصه و اعیان محدوده کل فضای سبز شهر خورزوق
مطالب مرتبط